ประกาศนียบัตร

ISO 9001:2015

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
ระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีมาตรฐาน

ISOIEC-29110-4-1

ISO/IEC 29110-4-1

ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1 มาตรฐานการบริหารงาน หรือผลิตซอฟต์แวร์ขององค์กรโดย TUV NORD

ASEAN ICT AWARDS TELMIN 2014

ได้รับรางวัล BRONZE AWARDS จากผลงานซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ (iShipment)

SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2013

ได้รับรางวัล GOLD PRIZE จากผลงานแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ (Taxii) ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013

THAILAND TOP TEN SOFTWARE AWARDS 2013

ได้รับคัดเลือกเป็น อันดับที่ 7 จากผลงานระบบชี้วัดประมาณผลผลิตพืชไร่ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ10 สุดยอดซอฟต์แวร์ไทย ประจำปี 2556

THAILAND ICT AWARDS 2013

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานซอฟต์แวร์ระบบกักเก็บข้อมูลองค์กร เพื่อการต่อยอดธุกิจ (GPS Data Center) ในหัวข้อ Retail and Supply Chain Management

THAILAND ICT AWARDS 2013

ได้รับรางวัล RUNNER UP จากผลงานแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ (Taxii) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community

SDLC 2013 CERTIFICATE

ผ่านการอบรมมาตรฐานกระบวนการผลิต ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ระดับบุคคล (Software Development Life Cycle : SDLC 2013) ประจำปี 2556

THAILAND ICT AWARDS 2011

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบเวลาการเดินทางของรถประจำทาง (Intelligent Bus System : E-Bus) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ