ต่อใบขับขี่ 2565 ต้องเตรียมอะไรบ้าง เช็กเลย!

ต่อใบขับขี่ 2565

เช็กเลย! ขั้นตอน ต่อใบขับขี่ 2565 จะต้องทำยังไง เตรียมอะไรบ้าง สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้หรือไม่ และหากไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง อายฟลีต ได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ในบทความนี้แล้ว

สารบัญ

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตในการขับขี่ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ขับขี่ เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่ และได้รับการอนุญาตให้สามารถขับขี่ได้ตามกฎหมายประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถรับจ้างนั่นเอง ซึ่งหากไม่มี “ใบขับขี่” หรือใบอนุญาตในการขับขี่ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมไปถึงเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวรถด้วย

ซึ่งตามระเบียบทางกฎหมายได้กล่าวว่า ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องพกใบอนุญาตติดตัวไว้ตลอดเวลา และสามารถให้เจ้าหน้าที่พนักงานตรวจสอบได้ แต่ถ้าหากใบขับขี่ขาดอายุ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 65 ของ พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

ต่อใบขับขี่ 2565 ต้องทำยังไง เตรียมอะไรบ้าง?

 • ต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

หลักฐานที่ต้องใช้                  

 1. บัตรประชาชนตัวจริง

 2. ใบอนุญาตฉบับเดิม

 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทดสอบ

 1. ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com

 2. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue / iOS Link: https://apple.co/2GIHARd
  แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO เพื่อเข้ามาสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถ

 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 4. ออกใบอนุญาตขับรถ

ค่าธรรมเนียม

 • รถยนต์ 505 บาท

 • รถจักรยานยนต์ 255 บาท

*สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ 90 วัน
*หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
*หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

Test driving ability 2022
 • เปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

หลักฐานที่ต้องใช้                  

 1. บัตรประชาชนตัวจริง

 2. ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง

 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทดสอบ

 1. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue / iOS Link: https://apple.co/2GIHARd
  แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO เพื่อเข้ามาสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถ

 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 3. ออกใบอนุญาตขับรถ

ค่าธรรมเนียม

 • รถยนต์ 505 บาท

 • รถจักรยานยนต์ 255 บาท

*สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี
*หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
*หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

Get a driver license 2022

**หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ ** 

(ตามประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบขับขี่รถทุกชนิด ทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย)

ประโยชน์จากการมีใบขับขี่

การออกใบอนุญาตขับรถ (Driving License) เป็นวิธีการและขั้นตอนสำคัญที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และเป็นมาตรการควบคุมเอกชนมิให้ขับขี่ยานพาหนะตามอำเภอใจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายในการคัดกรองคุณภาพของผู้ขับขี่ก่อนที่จะให้นำรถออกขับขี่สัญจรไปในท้องถนน

โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตขับรถให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงรถยนต์ชนิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร หรือเพื่อประกอบธุรกิจ เช่น รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกประกอบการขนส่งขนาดใหญ่ เป็นต้น

หากไม่มีใบขับขี่ จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง?

คำถามที่ 1 : บทลงโทษทางกฎหมาย เรื่อง ไม่มีใบขับขี่ 

ตอบ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถ กำหนดไว้ 2 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์โดยมีบทบัญญัติที่เป็นความผิด

ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 64 “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ในกรณีรถยนต์สาธารณะ ผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะจะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 “ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 93 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

(มาตรา 93 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน)

อย่างไรก็ตาม หากเกิดอุบัติเหตุ ขับรถชน หากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีการกระทำผิดตามกฏหมาย หรือเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะได้รับโทษหรือมีโทษทางอาญา จะต้องดำเนินการพิสูจน์การกระทำผิดตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ตามกฎหมายกำหนด รถยนต์ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือความผิดลหุโทษ เจ้าพนักงานมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

คำถามที่ 2 : ขับรถไม่มีใบขับขี่ หากโดนลงโทษไปครั้งแรก ยังไม่เข็ด กระทำผิดอีก จะเจอโทษอะไร

ตอบ ในกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป ผู้กระทำผิดซ้ำจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบการกระทำความผิด ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ.ขึ้นใหม่ โดยเจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการร่างกฎหมายต่อไป

ในส่วนรถยนต์สาธารณะหรือรถบรรทุกรับจ้าง หากผู้ประกอบการยังยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถซึ่งเป็นความผิดซ้ำ กรมการขนส่งทางบกสามารถพิจารณาถอนทะเบียนรถสาธาณะดังกล่าวออกการประกอบการขนส่งนั้นได้ทันที และปัจจุบันได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต

คำถามที่ 3 : หากขับรถชนคนเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย และเหตุธรรมดา จะเกิดอะไร ผิดกฎหมายอะไร และความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ และไม่พกใบขับขี่จะเจอบทลงโทษแบบใดบ้าง อย่างไร

ตอบ ตาม 1 และ 2 กรณีไม่พกพาใบอนุญาตขับรถจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 “ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ หรือระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท” และมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31/1 ประกอบกับมาตรา 152 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

Benefits of driver license

สรุป

เพราะการขับรถ มิใช่แค่การใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อโดยสารเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการในเวลาที่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะของบุคคลอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น บุคคลที่ประสงค์จะขับรถ จึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองหรือทดสอบความพร้อมในการเป็นผู้ขับขี่ที่ดีและมีคุณภาพ ในฐานะมาตรวัดที่จะแสดงให้รัฐเห็นว่าเขามีความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน

สำหรับผู้ที่สนใจติด GPS ติดตามรถ พร้อม เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line: @eyefleet หรือ โทร. 02-052-4466


ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: www.autospinn.com

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถยนต์

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชั่นขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่าง ๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่างๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.