มาตรการตัดแต้มใบขับขี่ รถขนส่ง-รถสาธารณะ เริ่ม 1 ธ.ค. 64

มาตรการตัดแต้มใบขับขี่

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!! 1 ธันวาคม 2564 เริ่มบังคับใช้ มาตรการตัดแต้มใบขับขี่ สำหรับผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก และจักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก

Driver's-license-cut-off-measures

กำหนดมาตรการตัดแต้มใบขับขี่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกนำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะ มาดำเนินการบังคับใช้กับผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก และจักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งจะมีผลทันทีในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มาตรการตัดแต้มใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการตัดแต้มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สำหรับมาตรการตัดแต้มใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ได้นำระบบการบันทึกคะแนน การตัดคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และให้ผู้กระทำผิดที่ถูกตัดคะแนนต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีคะแนน 100 คะแนน

เกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่

การตัดคะแนนจะแบ่งตามกลุ่มข้อหาความผิดเป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด

กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน

ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 • ไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
 • ใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน
 • ใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียน
 • ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง
 • กระทำก่อความรำคาญแก่ผู้โดยสาร

ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 • แสดงกิริยาไม่สุภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 • ไม่ดูแลให้ผู้โดยสารปลอดภัยขณะโดยสาร
 • ไม่หยุดรับหรือส่งผู้โดยสาร ณ ที่ให้หยุด
 • ใช้ความเร็วเกินกำหนด แต่ไม่เกิน 100 กม.ต่อชม.

กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน

ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 • ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร
 • ปฏิเสธผู้โดยสาร
 • ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง ทิ้งผู้โดยสาร
 • แสดงกิริยาไม่สุภาพ
 • เสพของมึนเมาขณะขับรถ
 • ใช้รถสิ้นอายุ

ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 • ไม่ใช้เครื่อง GPS 
 • ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
 • ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า
 • ละทิ้งหน้าที่ผู้ขับรถ
 • บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
 • ใช้ความเร็วเกินตั้งแต่ 101-110 กม.ต่อชม.

กลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน

ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 • กระทำการลามก
 • ขับรถประมาท หวาดเสียวเป็นอันตราย
 • แก้ไขดัดแปลงมาตรค่าโดยสาร
 • เมาสุราหรือของมึนเมา ขณะขับรถ
 • ขับรถระหว่างที่ใบอนุญาตสิ้นอายุพักใช้/ถูกยึด
 • เก็บค่าโดยสารเกินกฎหมายกำหนด

ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 • กระทำการลามก
 • ใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณ GPS 
 • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
 • บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตรายโดยฝ่าฝืนข้อห้าม
 • ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
 • ขับรถประมาทหวาดเสียวเกิดอันตราย 
 • ใช้ความเร็วเกิน 110 กม.ต่อชม.

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งทราบเบื้องต้นแล้ว โดยสามารถศึกษาข้อหาความผิดแต่ละกลุ่ม ได้ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก และเพจเฟสบุ๊ค “ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Public Bus in city

บทลงโทษที่จะได้รับหากถูก “ตัดแต้มใบขับขี่”

 • สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน

 • หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน

 • ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถกระทำความผิดร้ายแรง เช่น เสพยาเสพติดให้โทษในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ หรือขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกพักใช้ กระทำการที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นภัยต่อสังคม หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะถูกพักใช้ใบอนุญาตทันที และถูกตัดคะแนน จนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว

การคืนคะแนน

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนน สามารถมาเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเพื่อคืนคะแนนได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

1) หลักสูตรอบรม 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน 

2) หลักสูตรอบรม 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน 

ทั้งนี้ จะได้รับคืนคะแนนที่ถูกตัดในวันที่ผ่านการอบรมทดสอบ โดยคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน 100 คะแนน และสามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ปีละ 1 ครั้ง

สำหรับผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยมีสิทธิขอเข้ารับการอบรมได้ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อผ่านการอบรมและการทดสอบ และพ้นกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนน 

หากไม่ผ่านการทดสอบ สามารถขอเข้ารับการทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ขอเข้ารับการอบรมและการทดสอบครั้งแรก

สำหรับผู้ถูกตัดคะแนนหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับรถหรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

GPS for Truck

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การปฏิบัติตามกฎจราจรถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ และที่สำคัญรถขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ ที่ติดตั้ง จีพีเอสติดตามรถ ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณจีพีเอสโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด จะได้รับโทษตามกฎหมายทันที

>> สนใจติดตั้ง จีพีเอสติดตามรถ ติดต่อได้ที่ : Line: @eyefleet หรือ โทร. 02-052-4466

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.