ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

หนังสือรับรองกรมการขนส่งทางบก

เพื่อรับรองว่า “เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ” และ “อุปกรณ์บ่งชี้ผู้ขับรถ” มีคุณลักษณะและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กรมการขนส่งประกาศกำหนดติดตั้ง และใช้ได้สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งทุกประเภท

หนังสือรับรองการลงทะเบียนบริษัทซอฟต์แวร์

เพื่อรับรองว่า เป็นหนึ่งในองค์กรภาคซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์, ซอฟต์แวร์ผู้ให้บริการ, ซอฟต์แวร์ที่ฝังตัวในระบบหรือบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, Animation, Game หรือ E-Learning ที่ได้รับการประเมินและลงทะเบียนโดย SIPA

หนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง เลขที่ 1/58/027 ที่ทรงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไขใบอนุญาต

หนังสือรับรองมาตฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อรองรับว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้บริการให้เช่าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กับทางบริษัทฯ เป็นผู้ถือหมายเลขใบรับรองเลขที่ IS 597452 มีระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประเมินและลงทะเบียนโดย bsi.

หนังสือรับรองผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอุปกรณ์เสริมเซ็นเซอร์วัดน้ำมัน

เพื่อรับรองว่า บริษัท Omnicomm Technologies LLC จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้กฏหมายประเทศเอสโตเนีย และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสินค้าเซ็นเซอร์วัดน้ำมันในตลาดโลก เลขที่ 01OI/RUS2017

หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการสำหรับอุปกรณ์เสริมเซ็นเซอร์วัดน้ำมัน

เพื่อรับรองว่า บริษัท Omnicomm Technologies LLC จำกัด ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยการตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพัฒนา, การผลิต, การขายและการบริการ อย่างเหมาะสมสำหรับระบบอุปกรณ์มาตราการวัด ได้รับการประเมินโดย Bureau Veritas

หนังสือรับรองเครื่องมือมาตราวัดน้ำมัน ประเทศรัสเซีย ค.ศ. 2013

เพื่อรับรองว่า บริษัท Omnicomm Technologies LLC จำกัด หนังสือรับรอง RU.C.29.010.A เลขที่ 42958 เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดน้ำมันดิจิตอล รุ่น LLS 30160 (สีเขียว) มีมาตราการวัดที่ได้มาตรฐาน โดยผ่านการอนุมัติตามคำสั่งของตัวแทนของรัฐบาลกลาง

หนังสือรับรองเครื่องมือมาตราวัดน้ำมัน ประเทศรัสเซีย ค.ศ. 2011

เพื่อรับรองว่า บริษัท Omnicomm Technologies LLC จำกัด หนังสือรับรอง RU.C.29.010.A เลขที่ 42958 เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดน้ำมันดิจิตอล รุ่น LLS 20160 (สีดำ) และ LLS 20230 (สีเหลือง) มีมาตราการวัดที่ได้มาตรฐาน โดยผ่านการอนุมัติตามคำสั่งของตัวแทนของรัฐบาลกลาง

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ